Yuming Wang

HADOOP-16152. Upgrade Eclipse Jetty version to 9.4.x. Contributed by Yuming Wang, Siyao Meng.

Co-authored-By: Siyao Meng <smeng@cloudera.com>

Signed-off-by: Wei-Chiu Chuang <weichiu@apache.org>