Clone
 

akitoshi yoshida <akitoshi.yoshida@sap.com> in camel-git