Clone
 

yusuke shinyama <yusuke@shinyama.jp> in ant-git