Clone
 

jian xu <jian.xu5@hp.com> in Trafodion

mxosrvr exit when heapsize become large, dcs part dcs-default.xml updated

Change-Id: I4537e89861f89de1b08cf64f1a96193d7581006e

mxosrvr exit when heapsize become large,dcs part, change after last review

Change-Id: I881aba688404ad704a4c1ea4fe27cae3dd7dda84

mxosrvr exit when heapsize become large, code changed after last review

Related to change https://review.trafodion.org/#/c/643/

Change-Id: I084b3c704e3651503286e8fc9f60b17ca0f18fc7

  • -8
  • +116
  /conn/odbc/src/odbc/nsksrvr/SrvrConnect.cpp
  • -0
  • +24
  /conn/odbc/src/odbc/nsksrvr/SrvrMain.cpp