Clone
Da Zhou <da.zhou@microsoft.com>
committed
on 26 Feb 19
HADOOP-16136. ABFS: Should only transform username to short name
Contributed by Da Zhou.
YARN-8200 + 3 more