Clone
Jianfei Jiang <jiangjianfei91@gmail.com>
committed
on 05 Aug
HDFS-14691. Wrong usage hint for hadoop fs command "test".
Contributed by Jianfei Jiang.

Change-Id: I9f5e89721ff210641375fbf42a70043f0d7445… Show more
HDFS-14691. Wrong usage hint for hadoop fs command "test".

Contributed by Jianfei Jiang.

Change-Id: I9f5e89721ff210641375fbf42a70043f0d74458e

(cherry picked from commit 71aad60e519da729249d3c06389f2efa8d9ae212)

Show less