Clone
Name Revision Age Author
Interface d6029bb Steve Varnau <steve.varnau@hp.com>
TCPIPV4 d6029bb Steve Varnau <steve.varnau@hp.com>
TCPIPV6 d6029bb Steve Varnau <steve.varnau@hp.com>
File cconnect.cpp deleted d6029bb Steve Varnau <steve.varnau@hp.com>
File cconnect.h deleted d6029bb Steve Varnau <steve.varnau@hp.com>
File cdatasource.cpp deleted d6029bb Steve Varnau <steve.varnau@hp.com>
File cdatasource.h deleted d6029bb Steve Varnau <steve.varnau@hp.com>
File cdesc.cpp deleted d6029bb Steve Varnau <steve.varnau@hp.com>
File cdesc.h deleted d6029bb Steve Varnau <steve.varnau@hp.com>
File cdiag.cpp deleted d6029bb Steve Varnau <steve.varnau@hp.com>
File cdiag.h deleted d6029bb Steve Varnau <steve.varnau@hp.com>
File cenv.cpp deleted d6029bb Steve Varnau <steve.varnau@hp.com>
File cenv.h deleted d6029bb Steve Varnau <steve.varnau@hp.com>
File chandle.cpp deleted d6029bb Steve Varnau <steve.varnau@hp.com>
File chandle.h deleted d6029bb Steve Varnau <steve.varnau@hp.com>
File charsetconv.cpp deleted d6029bb Steve Varnau <steve.varnau@hp.com>
File charsetconv.h deleted d6029bb Steve Varnau <steve.varnau@hp.com>
File cstmt.cpp deleted d6029bb Steve Varnau <steve.varnau@hp.com>
File cstmt.h deleted d6029bb Steve Varnau <steve.varnau@hp.com>
File ctosqlconv.cpp deleted d6029bb Steve Varnau <steve.varnau@hp.com>
File ctosqlconv.h deleted d6029bb Steve Varnau <steve.varnau@hp.com>
File diagfunctions.cpp deleted d6029bb Steve Varnau <steve.varnau@hp.com>
File diagfunctions.h deleted d6029bb Steve Varnau <steve.varnau@hp.com>
File drvr35.def deleted d6029bb Steve Varnau <steve.varnau@hp.com>
File drvr35.rc deleted d6029bb Steve Varnau <steve.varnau@hp.com>
File drvr35_os.vcxproj deleted d6029bb Steve Varnau <steve.varnau@hp.com>
File drvr35_os.vcxproj.filters deleted d6029bb Steve Varnau <steve.varnau@hp.com>
File drvr35_os.vcxproj.user deleted d6029bb Steve Varnau <steve.varnau@hp.com>
File drvrglobal.cpp deleted d6029bb Steve Varnau <steve.varnau@hp.com>
File drvrglobal.h deleted d6029bb Steve Varnau <steve.varnau@hp.com>
File drvrnet.cpp deleted d6029bb Steve Varnau <steve.varnau@hp.com>
File drvrnet.h deleted d6029bb Steve Varnau <steve.varnau@hp.com>
File netcommon.cpp deleted d6029bb Steve Varnau <steve.varnau@hp.com>
File netconnect.cpp deleted d6029bb Steve Varnau <steve.varnau@hp.com>
File netstmt.cpp deleted d6029bb Steve Varnau <steve.varnau@hp.com>
File openssl.props deleted d6029bb Steve Varnau <steve.varnau@hp.com>
File resource.h deleted d6029bb Steve Varnau <steve.varnau@hp.com>
File sqlconnect.cpp deleted d6029bb Steve Varnau <steve.varnau@hp.com>
File sqlconnect.h deleted d6029bb Steve Varnau <steve.varnau@hp.com>
File sqldesc.cpp deleted d6029bb Steve Varnau <steve.varnau@hp.com>
File sqldesc.h deleted d6029bb Steve Varnau <steve.varnau@hp.com>
File sqlenv.cpp deleted d6029bb Steve Varnau <steve.varnau@hp.com>
File sqlenv.h deleted d6029bb Steve Varnau <steve.varnau@hp.com>
File sqlexportfunc.cpp deleted d6029bb Steve Varnau <steve.varnau@hp.com>
File sqlhandle.cpp deleted d6029bb Steve Varnau <steve.varnau@hp.com>
File sqlhandle.h deleted d6029bb Steve Varnau <steve.varnau@hp.com>
File sqlstmt.cpp deleted d6029bb Steve Varnau <steve.varnau@hp.com>
File sqlstmt.h deleted d6029bb Steve Varnau <steve.varnau@hp.com>
File sqltocconv.cpp deleted d6029bb Steve Varnau <steve.varnau@hp.com>
File sqltocconv.h deleted d6029bb Steve Varnau <steve.varnau@hp.com>
File sqltrace.h deleted d6029bb Steve Varnau <steve.varnau@hp.com>
File version_drvr.cpp deleted d6029bb Steve Varnau <steve.varnau@hp.com>